Regulamin wycieczki szkolnej i obowiązki jej ucze

Regulamin wycieczki szkolnej i obowiązki jej uczestników


1. Uczniowie dostarczają kierownikowi wycieczki pisemną zgodę od rodziców/ prawnych opiekunów na udział w wycieczce oraz uiszczenie wymaganych opłat.
2. Rodzice/ prawni opiekunowie zobowiązani są do doprowadzenia lub dowiezienia uczestnika wycieczki na miejsce zbiórki i do odbioru dziecka po wycieczce.
3. Każdy uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem i jego przestrzegania.
4. Uczestnik wycieczki zobowiązany jest do zabrania legitymacji szkolnej oraz innych potrzebnych dokumentów bądź przedmiotów wskazanych przez kierownika lub opiekuna wycieczki.
5. Za zabrany sprzęt i drogocenne przedmioty odpowiada uczestnik wycieczki (telefon komórkowy, aparat fotograficzny, pierścionki, kolczyki, pieniądze itp.) Jeśli jest taka konieczność kierownik lub opiekun wycieczki może zabrać do przechowania wyznaczone przedmioty na cały czas trwania całej wycieczki lub pewien jej okres.
6. Każdy uczestnik zna lub ma zapisany numer telefonu domowego i kierownika lub opiekuna wycieczki.
7. Uczestników wycieczki obowiązuje odpowiedni strój uzależniony od charakteru wycieczki (o konieczności zabrania np. stroju kąpielowego informuje plan wycieczki).
8. W czasie wycieczki obowiązują uczniów postanowienia statutu szkoły i przepisy bezpieczeństwa.
9. Obowiązuje zakaz palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania narkotyków. Posiłki przygotowane na drogę oraz zakupione podczas wycieczki nie mogą powodować jakichkolwiek dolegliwości.
10. Niedopuszczalne jest samowolne oddalanie się od grupy.
11. Uczestników wycieczki obowiązuje punktualność.
12. W trakcie trwania wycieczki nie przewiduje się „czasu wolnego”, a uczniowie przebywają przez cały czas pod nadzorem opiekunów.
13. W czasie postoju autokaru na parkingu należy ściśle przestrzegać zaleceń kierownika wycieczki. Miejsca w autokarze wyznacza kierownik / opiekun wycieczki. Podczas jazdy autokarem zabrania się picia i jedzenia.
14. Uczestnicy wycieczki zobowiązani są do zachowania spokoju i czystości w miejscach w których przebywają (autokar, nocleg, muzea itp.)
15. W przypadku stwierdzenia złego samopoczucia uczestnika wycieczki lub kolegi / koleżanki, lub oddalenia się innego członka grupy należy bezzwłocznie poinformować o tym fakcie kierownika lub któregoś z opiekunów wycieczki.
16. W przypadku wyjazdów na basen oraz podczas zwiedzania muzeów, parków krajobrazowych itp. uczestnicy wycieczki zobowiązani są do przestrzegania regulaminów tych obiektów.
17. W miejscu zakwaterowania należy przestrzegać regulaminu placówki.
18. W przypadku złego samopoczucia uczeń zgłasza się do kierownika wycieczki lub opiekuna .
19. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu, będą wyciągane konsekwencje zgodnie ze statutem szkoły. W razie konieczności (wandalizm, nieprzestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa) rodzice / prawni opiekunowie zobowiązani są do odebrania dziecka z wycieczki na własny koszt.