Projekt AKTYWNA TABLICA

Projekt AKTYWNA TABLICA

 Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury
oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017–2019 – „Aktywna tablica”

Blisko 16 tys. szkół w Polsce i za granicą ma do końca 2019 r. otrzymać tablice interaktywne oraz inny sprzęt wykorzystywany do pracy z uczniami. Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”.

 

Na program w latach 2017-2019 przewidziana jest łączna kwota 279 mln 316 tys. zł., z czego 224 mln zł będzie pochodziło z budżetu państwa. Program finansowany jest   w 80% ze środków budżetu państwa i w 20% z wkładu własnego organów    prowadzących szkołę.

O pieniądze za zakup tablic interaktywnych, projektorów lub projektorów ultrakrótkoogniskowych, głośników lub innych urządzeń pozwalających na przekaz dźwięków czy interaktywnych monitorów dotykowych o przekątnej minimum 55 cali będą mogły starać się publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe, szkoły artystyczne realizujące kształcenie w zakresie szkoły podstawowej, szkoły i zespoły szkół oraz szkolne punkty konsultacyjne przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej działające w ramach Ośrodka Rozwoju Edukacji Polskiej za Granicą oraz publiczne szkoły podstawowe w zakładach poprawczych.

 

Głównym celem Programu „Aktywna tablica” jest umożliwienie wykorzystywania w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych, podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli przez zmianę sposobu myślenia o możliwościach wykorzystania nowych technologii. Doposażenie szkół  w pomoce dydaktyczne umożliwiające  szerokie wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnej i doprowadzenie do upowszechnienia interaktywnych metod pracy na zajęciach edukacyjnych. Ważnym aspektem i celem dodatkowym Programu jest również umożliwienie uczniom rozwijania ich zainteresowań i uzdolnień w ramach zajęć pozalekcyjnych.

Dzięki przystąpieniu do Programu „Aktywna tablica” nasza szkoła otrzymała wsparcie finansowe 14 000 zł + wkład własny 3500 zł = wartość zadania 17 500 zł, na zakup pomocy dydaktycznych umożliwiających szerokie wykorzystywanie TIK.
W ramach przyznanej dotacji zostały zakupione dwa monitory interaktywne, które znalazły się w sali edukacji wczesnoszkolnej - klasa I oraz w sali klasy VII.

 


       

 Powołanie e-koordynatora szkolnego 

Na e-koordynatora  do monitorowania działań w zakresie stosowania TIK   powołano Dorotę Kaźmierską.  Głównym zadaniem e-koordynatora   jest wspieranie  dyrektora szkoły i nauczycieli w zorganizowaniu pracy szkoły w zakresie  wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnej.

 


Powołanie zespołu samokształceniowego Aktywna Tablica


Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica” powołany został nauczycielski zespół samokształceniowy w składzie:
Dorota Kaźmierska – e-koordynator, przewodnicząca
Sławomira Grześkowiak– członek zespołu                                                                        
ks. Sławomir Dziankowski - członek zespołu
Jolenta Lange- Chwiłka – członek zespołu
Eliza Marcinkowska – członek zespołu
Elżbieta Skudzawska – członek zespołu
Justyna Stasiak– członek zespołu
Karolina Woźniak – członek zespołu
Dorota Wareńczak – członek zespołu
Do zadań zespołu należy monitorowanie wykorzystania urządzeń i wymiany doświadczeń pomiędzy nauczycielami poprzez udostępnianie scenariuszy zajęć i dobrych praktyk.


Harmonogram pracy zespołu samokształceniowego Aktywna Tablica
rok szkolny 2019/2020.Scenariusze zajęć

Scenariusz lekcji otwartej z fizyki w klasie 7

Scenariusz lekcji otwartej  z zajęć edukacyjnych w klasie 1

Scenariusz lekcji chemii w klasie 7

Scenariusz lekcji języka angielskiego w klasie 7

Scenariusz lekcji języka polskiego w klasie 7

Scenariusz lekcji muzyki w klasie 7

Scenariusz lekcji plastyki w klasie 7

Scenariusz lekcji biologii w klasie 7

Scenariusz lekcji biologii w klasie 7

Scenariusz lekcji geografii w klasie 7